ดร.วริทธิ์สิริ วรจรัสสิริโชติ cover photo
ดร.วริทธิ์สิริ วรจรัสสิริโชติ
ดร.วริทธิ์สิริ วรจรัสสิริโชติ
ประธานกรรมการ สถาบัน Wealth Formation Academy


    ประวัติโดยย่อ
    - ประธานกรรมการ สถาบัน Wealth Formation Academy
    - รางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2014”
    - ผลงานวิจัยเรื่องตราสารอนุพันธ์กับการพัฒนาตลาดทุนไทย
    - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต