จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น) cover photo
จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

21 คอร์ส

จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)
วิทยากรประจำ MindDoJo
วิทยากรประจำ MindDoJo วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรประจำ MindDoJo
  - วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology
  - ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี
  - ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี
  - ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University
  - ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

21 คอร์ส