จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น) cover photo
จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

19 คอร์ส

จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)
วิทยากรประจำ MindDoJo
วิทยากรประจำ MindDoJo วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรประจำ MindDoJo
  - วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology
  - ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี
  - ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี
  - ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University
  - ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

19 คอร์ส