ดร.ปิยพงศ์ เผ่าวณิช cover photo
ดร.ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
ดร.ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
Board of Committee : Southeast Asia University
คุณปิยพงศ์เป็นอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในองค์กรชั้นนำ อาทิ Advance Info Service (AIS), True Corporation, Lao Telecom โดยผ่านการเป็นวิทยากรในหลากหลายสาขาวิชาได้แก่ - ISO 20000 IT Service Management : ISO for IT Service related that requires service level agreement and guarantee - BCP 25999 : Business Continuity Standard - ISO 9000 - PMP : Project Management Course - Unix Training - Cisco Networking Course - Microsoft : Active Directory Implementation, Sharepoint Infrastructure, SQL Server" ประวัติการศึกษา - Master of Business Administration, 1999, University of Illinois at Urbana - Champaign, Concentration: MIS, Finance and Accounting - Bachelor of Electronics Engineering, 1993, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Concentration: Electronics Engineering

    ประวัติโดยย่อ
    - Board of Committee : Southeast Asia University
    - อาจารย์และวิทยากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    - วิศวกรคอมพิวเตอร์ในองค์กรชั้นนำ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส