บ้านอุ่นรัก กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า cover photo
บ้านอุ่นรัก กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า
บ้านอุ่นรัก กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า
กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น พัฒนาการช้ากว่าวัยในวัย 2-5 ปี เพื่อการเรียนร่วม
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” เปิดดำเนินงานมากว่า 29 ปี มีที่ทำการ 2 แห่ง คือ บ้านอุ่นรักสวนสยาม และบ้านอุ่นรักธนบุรี เราให้ความสำคัญเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการช้าไม่สมวัย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรกและเตรียมเด็กให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ . จากประสบการณ์การทำงานด้านนี้มา 29 ปี ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” ได้พัฒนาแนวทางและรูปแบบการกระตุ้นพัฒนาการที่เน้นให้เด็ก ๆ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่รอบด้านและสมวัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกดีกับตนเอง ตลอดจนมีสัมพันธภาพทางบวกกับคนรอบข้าง . บริการของศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ “บ้านอุ่นรัก” • การเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียน • การกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก (Early Intervention) สำหรับเด็กวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการช้าไม่สมวัย • การฝึกเด็กเป็นกลุ่มเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ • การฝึกเด็กเป็นรายบุคคล เช่น ฝึกพูด การกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกการเสริมและการคงช่วงสมาธิ • การสอนเสริมสำหรับเด็กเรียนร่วมในระดับชั้นอนุบาล-ประถม • การอบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู กระตุ้นพัฒนาการให้เด็ก หรือดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้ . สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องการคำปรึกษา หรือพูดคุยกับพวกเรา สามารถโทรติดต่อหรือนัดหมายเข้ามาพบหรือพาลูกมาประเมิน เพื่อปรึกษาวางแนวการดูแล ได้ที่บ้านอุ่นรัก สาขาที่ท่านสะดวกค่ะ

    ประวัติโดยย่อ
    - ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย
    - ศูนย์อบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้

4.8 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส