สมิตา หมวดทอง cover photo
สมิตา หมวดทอง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

สมิตา หมวดทอง
ผู้จัดรายการภาษาอังกฤษ English Breakfast


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้จัดรายการภาษาอังกฤษชื่อดัง English Breakfast
  - ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui English
  - ปริญญาเอก สาขา Development Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham
  - นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโท สาขา Speech Communication จาก Portland State University
  - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส