อโนมา ภาคสุทธิ cover photo
อโนมา ภาคสุทธิ
อโนมา ภาคสุทธิ
ที่ปรึกษา HR วิทยากรสัมมนา และอาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ

  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท Executive MBA NIDA รุ่น 18 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก ดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

  ตำแหน่งงาน
  ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท SYNNECTA Thailand And ASEAN – บริษัทที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคคลากร และโครงองค์กรสัมพันธ์
  - ที่ปรึกษาอาวุโส Senior Consultant (SYNNECTA GMBH –Germany)

  ประสบการณ์ทำงาน
  - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท Robert Bosch ประเทศไทย
  - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท Thai AirAsia และ AirAisia Bernhard ประจำการประเทศมาเลย์เซีย
  - VP – Human Resource Customer Service : Corporate Banking SCB
  - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ็นคาร์ ประเทศไทย (ห้างคาร์ฟูร์)
  - ผู้จัดการสาขาคาร์ฟูร์แจ้งวัฒนะ

  ประสบการณ์การบรรยายและการจัดอบรม
  - LEARN-SHOP ©SYNNECTA - ผู้จัดทำโครงสร้างหลักสูตร
  - MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM ( MDP ) หลักสูตรในประเทศไทยและอาเซียน
  - ENTREPRENEURIAL MIND - ใจภักดิ์รักองค์กร
  - RECRUIT THE RIGHT RETAIN THE BEST – คัดสรรฅนที่ใช่-รักษาไว้ฅนเก่งและดี
  - EACH MANAGER IS HR MANAGER – หัวหน้างานคือผู้อำนวยการค้านบุคคล

  LEADERSHIP TOPICS
  - LEADERSHIP IN MODERN ORGANIZATION – ผู้นำกับการบริหารองค์การยุคใหม่
  - SUPERVISION SKILL
  - CHANGE PROJECT MANAGEMENT
  - INNOVATIVE THINKING
  - LEADERSHIP EQ MANAGEMENT
  - SERVICE MIND IN INFORMATION TECHNOLOGY ENVIRONMENT
  - TEAM ALIGNMENT
  - MANAGEMENT DIALOQUE

  ORGANIZATIONAL INSPIRATION SKILL
  - UNITEDLY UNIQUE “ONE Culture”
  - POSITIVE THINKING
  - TRAIN THE TRAINER AS PROFESSIONAL MODERATOR
  - I’M POSSIBLE PROJECT

  EXECUTIVE COACHING (ONE ON ONE)
  - CENTRAL FOOD RETAILS
  - STABILO BOSS MALAYSIA

  PART TIME LECTURER GUEST SPEAKER ภาคการศึกษา
  - สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MBA
  - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  REFERENCES กิจกรรมทางสังคม
  - กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - สมาชิกศิษย์เก่า โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS ประเทศสหรัฐอเมริกา


  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - วิทยากรงานสัมมนาพัฒนาบุคคลากร
  - อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษ
  - เจ้าของเพจ HR ป้าโน

2.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส