อโนมา ภาคสุทธิ cover photo
อโนมา ภาคสุทธิ
อโนมา ภาคสุทธิ
ที่ปรึกษา HR วิทยากรสัมมนา และอาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ
การศึกษา ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Executive MBA NIDA รุ่น 18 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก ดูษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตำแหน่งงาน ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง - กรรมการผู้จัดการบริษัท SYNNECTA Thailand And ASEAN – บริษัทที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคคลากร และโครงองค์กรสัมพันธ์ - ที่ปรึกษาอาวุโส Senior Consultant (SYNNECTA GMBH –Germany) ประสบการณ์ทำงาน - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท Robert Bosch ประเทศไทย - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท Thai AirAsia และ AirAisia Bernhard ประจำการประเทศมาเลย์เซีย - VP – Human Resource Customer Service : Corporate Banking SCB - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ็นคาร์ ประเทศไทย (ห้างคาร์ฟูร์) - ผู้จัดการสาขาคาร์ฟูร์แจ้งวัฒนะ ประสบการณ์การบรรยายและการจัดอบรม - LEARN-SHOP ©SYNNECTA - ผู้จัดทำโครงสร้างหลักสูตร - MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM ( MDP ) หลักสูตรในประเทศไทยและอาเซียน - ENTREPRENEURIAL MIND - ใจภักดิ์รักองค์กร - RECRUIT THE RIGHT RETAIN THE BEST – คัดสรรฅนที่ใช่-รักษาไว้ฅนเก่งและดี - EACH MANAGER IS HR MANAGER – หัวหน้างานคือผู้อำนวยการค้านบุคคล LEADERSHIP TOPICS - LEADERSHIP IN MODERN ORGANIZATION – ผู้นำกับการบริหารองค์การยุคใหม่ - SUPERVISION SKILL - CHANGE PROJECT MANAGEMENT - INNOVATIVE THINKING - LEADERSHIP EQ MANAGEMENT - SERVICE MIND IN INFORMATION TECHNOLOGY ENVIRONMENT - TEAM ALIGNMENT - MANAGEMENT DIALOQUE ORGANIZATIONAL INSPIRATION SKILL - UNITEDLY UNIQUE “ONE Culture” - POSITIVE THINKING - TRAIN THE TRAINER AS PROFESSIONAL MODERATOR - I’M POSSIBLE PROJECT EXECUTIVE COACHING (ONE ON ONE) - CENTRAL FOOD RETAILS - STABILO BOSS MALAYSIA PART TIME LECTURER GUEST SPEAKER ภาคการศึกษา - สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MBA - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต REFERENCES กิจกรรมทางสังคม - กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - สมาชิกศิษย์เก่า โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    - วิทยากรงานสัมมนาพัฒนาบุคคลากร
    - อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษ
    - เจ้าของเพจ HR ป้าโน

2.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส