HAS To Learn cover photo
HAS To Learn

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

HAS To Learn
จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรให้ความสนใจมาโดยตลอด ด้วยต่างทราบดีว่า "คน" มีส่วนสร้างมูลค่า ให้กับองค์กรและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ แต่ปัญหาที่พบในประเทศไทยคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังขาดทิศทาง เนื้อหาและวิธีการในการพัฒนาที่ชัดเจน หลากหลายและตรงตามความต้องการของบุคคลและองค์กร ด้วยเหตุนี้ Human Achievement Service หรือ HAS จึงเกิดขึ้นโดยมุ่งให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความสามารถให้แก่บุคคล นอกจากนี้ HAS ยังคิดต่อยอดวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกในทุกทิศทาง เราทราบดีว่าแนวโน้มการพัฒนาคนของโลก มิได้มุ่งเน้นเพียงแค่การฝึกอบรมในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เน้นให้การพัฒนาแทรกซึมเข้าสู่การใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ การสื่อสารระหว่างกันโดยใช้โซเชียลมีเดีย การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่ง HAS จะขอเป็นผู้นำรูปแบบการพัฒนาใหม่ ๆ มาให้บริการลูกค้าของเรานอกเหนือจากการใช้การอบรมแต่เพียงอย่างเดียว HAS ต้องการเห็นบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับต้องการเห็นองค์กรเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยมีบุคคลากรที่มีความสารถ ที่สำคัญ HAS ต้องการเห็นภาพสังคมการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม หากสิ่งที่ HAS คาดหวังไว้ดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมา นั่นหมายถึงประเทศไทยและสังคมโลกก็จะสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุขต่อไป

    ประวัติโดยย่อ
    - Human Achievement Service Co. Ltd
    - บริษัทรับจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส