รศ. ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ (อ.แพน) cover photo
รศ. ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ (อ.แพน)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

รศ. ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ (อ.แพน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต งานด้านวิทยากร 2556-2557 วิทยากรในช่วง Animation Workshop กับ อาจารย์วรรณพร รายการ NBT Young Creator ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย Season 1 - 2 จำนวน 40 ตอน 2558 วิทยากร หัวข้อ Computer Art : Sticker Line คอมพิวเตอร์อาร์ตสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559 วิทยากร หัวข้อ Digital Art for Digital Economy มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561 วิทยากร หัวข้อ Technology and Digital Art for Digital Economy มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562 วิทยากร หัวข้อ เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562 วิทยากร หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ทันโลก รู้ทันรวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (6 มิถุนายน 2562) 2562 วิทยากร หัวข้อ การสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อคนยุคดิจิทัล สำหรับโลกดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (12 ตุลาคม 2562) ผู้ก่อตั้ง เพจ แพนสอนเพลิน และทำหลักสูตรออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัย "

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
  - อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
  - ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิต
  - ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  - ผู้ก่อตั้ง Facebook เพจ "แพนสอนเพลิน"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส