ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล cover photo
ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช กระบวนเกม นักออกแบบเกมและนักเขียน
ที่ปรึกษา องค์กร-คิด-ฉลาด Intellectual Business Consultant ที่ปรึกษา วิทยากร ด้านวางระบบพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD Consultant) ที่ปรึกษา วิทยากร ด้านวางระบบ การบริหารด้วย กลไกเกม (Gamification Consultant) วางระบบ พัฒนากลยุทธ์ด้วยแนวคิด Business Intelligence ธุรกิจคิดฉลาด วางระบบ การบริหารงานบุคคลด้วยการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ PMS – Performance Management วางระบบ การบริหารองค์กรด้วยค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร Core Value & Culture วางระบบ การบริหารองค์กรด้วยระบบดิจิตอล Digital Business Consultant วางระบบ การบริหารองค์กร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award – TQA วางระบบ การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร Strategic Knowledge Management Systems วางระบบ การบริหารองค์กรด้วย กลไกเกม Gamification in Business บจก. ABC CLUB บริษัทที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ผู้อำนวยการ สถาบัน ODRC (Organization Development Research Center) สถาบันวิจัยการพัฒนาองค์กร แห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร GAME LAB Thailand - Gamification / MakeEasy บจก. Social Lab Thailand บริษัทที่ปรึกษาด้าน Organization Transformation บจก. People Value Solution Provider บริษัทที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล บจก. Brandner Corporation บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด และ การสร้างแบรนด์ Tel 080-419-8224 clubpattana@hotmail.com FB: ABC CLUB ธุรกิจ-คิด-ฉลาด LINE ID: almon.abcclub

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้อำนวยการ สถาบัน ODRC (Organization Development Research Center) สถาบันวิจัยการพัฒนาองค์กร แห่งประเทศไทย
  - กรรมการบริหาร GAME LAB Thailand - Gamification / MakeEasy
  - ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช กระบวนเกม นักออกแบบเกม นักเขียน 
  - นักวางระบบ การบริหารด้วย กลไกเกม (GAMIFICATION)
  - ปริญญาเอก Social Enterprise Development, Bodhisatra University, Florida, USA
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA เอกวิชา Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกิจ)
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2.7 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส