พิชิต งามจรัสศรีวิชัย cover photo
พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและประเมินองค์กรนวัตกรรม หนึ่งในทีมที่ปรึกษา MASTER INSTRUCTOR: Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (Development of Business and Start-Up) และรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดูแลด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัยและนวัตกรรม ประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัยและโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา อาทิ 1) ที่ปรึกษา MASTER INSTRUCTOR รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand โดยการสนับสนุนและรับรองจาก Japan-Thailand Economics Cooperation Society (JTECS), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) และ Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น 2) CAP-IOM รุ่นที่ 1 ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program; Certified Assessor) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ TRIS Academy 3) วิทยากรฝึกอบรมให้กับบริษัทต่าง ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับ เทคนิคการประเมินองค์กรนวัตกรรม เทคนิคการวินิจฉัยองค์กรด้านนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการบริหารโครงการ การบริหารโครงการแบบญี่ปุ่น การปรับปรุงผลิตภาพด้วยเทคนิคและเครื่องมือแบบญี่ปุ่น ฯลฯ 4) ประสบการณ์การฝึกอบรมต่างๆ เช่น 1) หลักสูตร Intellectual Property Management and IP Knowledge for Commercialization โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2) Foresight Training โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 3) ISO56002 Innovation Management Systems, Eicorn Academy จากประสบการณ์ต่าง ๆ จึงมีแรงบันดาลใจและเป้าหมายเพื่อการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนร่วมกับสังคมในรูปแบบออนไลน์ให้กับทุกคนที่มีความสนใจ เพราะการสร้างความรู้เพื่อการแบ่งปัน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและยั่งยืน

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากกว่า 10 ปี
    - ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการดำเนินงานแบบญี่ปุ่น Smart Monodzukuri จากประเทศญี่ปุ่น
    - ผู้ประเมินศักยภาพและพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Program; Certified Assessor)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส