ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ cover photo
ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์
ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI


  ประวัติโดยย่อ
  - ตัวแทนประเทศไทยเพียงคนเดียวที่เป็น Speaker งานประชุมคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ"การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการพยากรณ์"
  - นักวิจัยวิจัยเฉพาะทางด้านพยากรณ์ราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินด้วย AI
  - ที่ปรึกษาด้าน AI ให้กับบริษัทเอกชน
  - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาปัญญาประดิษฐ์

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส