ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

University logo

หลักสูตรออนไลน์: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา Digital Business Transformation วิชาเอก Data Science

ปริญญา: M.S. (Digital Business Transformation)

เกี่ยวกับหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Digital Business Transformation วิชาเอก Data Science ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของยุคปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ทรงพลัง และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างแต้มต่อและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Data Science หลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กรที่สามารถนำและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้

ภาพรวมหลักสูตร

จำนวนคอร์สขั้นต่ำ

20 คอร์ส

ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น)

1,500 บาท

วิชาในหลักสูตร

องค์ประกอบหลักสูตร

Degree highlights
Business
การบริหารธุรกิจ

การนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยใน การประเมินโอกาส พัฒนาธุรกิจ และองค์กรให้เกิดความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่

Degree highlights
Digital Transformation
การแปรรูปดิจิทัล

การนำดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมถึงภาวะ ผู้นำในยุคดิจิทัล การแปรรูปดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ และการป้องกันภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

Degree highlights
Data Science
วิทยาศาสตร์ข้อมูล

หลักการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทั้งในด้านเครื่องมือและการจัดการข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจการสร้างระบบธุรกิจอัจริยะ

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

Path to master degree

โครงสร้างหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา Digital Business Transformation

Degree structure

รายวิชา: 30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 18.0 หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อนเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 18.0 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 12.0 หน่วยกิต
(วิชาเลือกเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 0 หน่วยกิต)

การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studies)

6 หน่วยกิต

ดูโครงสร้างและเงื่อนไขหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร*

(โดยประมาณ)

Degree tuition fees