สุวิช นุกูลสุขศิริ cover photo
สุวิช นุกูลสุขศิริ
สุวิช นุกูลสุขศิริ
ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบโครงสร้างองค์กร

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การสํารวจอัตราค่าจ้าง
  - ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร และการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  - ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท Oneness IPS จํากัด
  - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส