พุทธิดา มโนชญากร cover photo
พุทธิดา มโนชญากร
พุทธิดา มโนชญากร
ประสบการณ์ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสกว่า 5 ปี และเป็นครูสอนแอร์โฮสเตส
จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มีประสบการณ์การเป็นลูกเรือสายการบิน Japan Airlines กว่า 5 ปี และเคยมีประสบการณ์การสมัครสายการบินกว่า 6 สายการบิน รวมถึงการเป็นครูสอนการเตรียมความพร้อมในการสมัครแอร์โฮสเตส

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์การเป็นลูกเรือสายการบิน Japan Airlines กว่า 5 ปี
    - เคยสมัครสายการบินกว่า 6 สายการบิน
    - เป็นครูสอนการเตรียมความพร้อมในการสมัครแอร์โฮสเตส

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส