พัชรพล สระนัทธี cover photo
พัชรพล สระนัทธี
พัชรพล สระนัทธี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ใน การขยายกำลังการผลิตของหอกลั่นอิพิคลอโรไฮดรินด้วยโปรแกรม ASPEN Plus (Simulation) - เป็นหนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาสร้างและออกแบบกระบวนการ process pressure control โดยใช้ โปรแกรม siemens TIA portal V17 - ปัจจุบันทำงานตำแหน่งวิศวกรที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

    ประวัติโดยย่อ
    - หนึ่งในทีมงานร่วมสร้างและออกแบบกระบวนการ process pressure control โดยใช้โปรแกรม Siemens TIA portal V17

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส