โอฬาร รื่นชื่น cover photo
โอฬาร รื่นชื่น
โอฬาร รื่นชื่น
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อายุงานกว่า 6 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อายุงานกว่า 6 ปี
    - ศป.ม. หลักสูตรศิปมหาบัณฑิต M.F.A. (Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
    - ศศ.บ. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต B.A. (ดุริยางคศาสตร์ สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546

3.5 คะแนนเฉลี่ย

8 คอร์ส