ปริญ ไชยรัชต์ cover photo
ปริญ ไชยรัชต์
ปริญ ไชยรัชต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักคิ้วและสักปาก World Championship Microblading 2016 Amsterdam, The Netherlands

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันทิชเชอร์ปริญ
  - อาจารย์สอน PERMANENENT MAKEUP ในประเทศไทยและต่างประเทศ
  - Guest Speaker PMU Thailand Forum 2016
  - World Championship Microblading 2016 Amsterdam, The Netherlands
  - International Guest Speaker The World Conference in Guangzhou, China
  - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ช่างสักคิ้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  - ผู้จัดงานการแข่งขันสักคิ้ว สักปาก ในประเทศไทยและนานาชาติ
  - ผู้จัดงานอบรมสัมนาเชิงการแพทย์และกฏหมายสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการสักคิ้ว สักปาก
  - ประธานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
  - ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการดีเด่น สาขาช่างสักคิ้วมืออาชีพ
  - ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  - วิทยากรการอบรมและสอบวัดผล โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ “Permanent Makeup” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  - วิทยากร อบรมงานเจ้าหน้าที่สอบและผู้เข้าร่วมทดสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ช่างสักคิ้ว

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส