นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ cover photo
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
วิทยากร พิธีกร นักเขียน มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 30 ปี

    นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ เป็นนักเขียน และคอลัมนิสต์ในนิตยสารหลายฉบับ เป็นวิทยากรเพิ่มมูลค่าพัฒนากำลังใจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นพิธีกรทั้งงานบันเทิง และงานพิธีการเป็นนักแสดงสมัครเล่น ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษา และออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร


    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร พิธีกร นักเขียน ประสบการณ์กว่า 30 ปี
    - เจ้าของหนังสือเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ หลายเล่ม อาทิ อยาก 'เป็นพิธีกรดงั ฟังทางน้ี' และ 'พูด ให้ดีเป็นพิธีกรให้เก่ง'
    - วิทยากรสอนด้านการพูดและการพัฒนาตัวเองให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส