ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

University logo

หลักสูตรออนไลน์: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา Artificial Intelligence and Internet of Things (International Program) วิชาเอก Applied AI

ปริญญา: M.Eng. (Artificial Intelligence and Internet of Things)

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท Applied AI มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการพัฒนาอัลกอริทึมในด้านปัญญาประดิษฐ์ เนื้อหาการเรียนเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ได้แก่ หลักการปัญญาประดิษฐ์, คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ, Machine Learning, Natural Language Processing, IoT, Robot, AI Applications ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และหุ่นยนต์ เพื่อที่จะสร้างและประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร เพื่อใช้ AI ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ภาพรวมหลักสูตร

จำนวนคอร์สขั้นต่ำ

30 คอร์ส

ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น)

1,250 บาท

วิชาในหลักสูตร

องค์ประกอบหลักสูตร

Degree highlights
AI Fundamentals
ความรู้พื้นฐานด้าน AI

เรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และแนวทางในการทำความเข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์

Degree highlights
Programming for AI
การเขียนโปรแกรมด้าน AI

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

Degree highlights
AI Specialization
ความรู้เฉพาะทาง

เน้นการเรียนรู้เรื่องการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ วิทยาการข้อมูล ไอโอที และหุ่นยนต์โดยเฉพาะทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

Path to master degree

โครงสร้างหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Artificial Intelligence and Internet of Things (International Program)

Degree structure

รายวิชา: 30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 18.0 หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อนเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 18.0 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 12.0 หน่วยกิต
(วิชาเลือกเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 0.0 หน่วยกิต)

การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studies)

6 หน่วยกิต

ดูโครงสร้างและเงื่อนไขหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร*

(โดยประมาณ)

Degree tuition fees