ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ cover photo
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
    - ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส