ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ cover photo
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

4.3 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

8 คอร์ส

ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
    - ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

8 คอร์ส