ชาญชัย ศุภอรรถกร cover photo
ชาญชัย ศุภอรรถกร
ชาญชัย ศุภอรรถกร
ผู้แต่งหนังสือ “จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL”; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    - วิทยากร หลักสูตร “สร้างฐานข้อมูลง่ายๆด้วย MySQL” ที่ Opensource2day
    - วิทยากรหลักสูตร “ เทคโนโลยีสารสนเทศกับ E-Commerce” รุ่นที่ 1-8 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
    - ผู้แต่งหนังสือ “จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL”