ชาญชัย ศุภอรรถกร cover photo
ชาญชัย ศุภอรรถกร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

3 คอร์ส

ชาญชัย ศุภอรรถกร
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ประวัติโดยย่อ
  - รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  - วิทยากร หลักสูตร “สร้างฐานข้อมูลง่ายๆด้วย MySQL” ที่ Opensource2day
  - วิทยากรหลักสูตร “ เทคโนโลยีสารสนเทศกับ E-Commerce” รุ่นที่ 1-8 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
  - ผู้แต่งหนังสือ “สร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP + MySQL AJAX + jQuery: ฉบับสมบูรณ์”
  - ผู้แต่งหนังสือ “สร้างเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive ด้วย PHP Bootstrap MySQL / MariaDB +AJAX + jQuery ฉบับสมบูรณ์”
  - ผู้แต่งหนังสือ “จัดการฐานข้อมูลด้วย MariaDB + MySQL ฉบับสมบูรณ์”

4.7 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

3 คอร์ส