สาธิต บวรสันติสุทธิ์ cover photo
สาธิต บวรสันติสุทธิ์
สาธิต บวรสันติสุทธิ์
วิทยากรด้านการเงินอิสระและนักวางแผนการเงิน, CFP

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันเป็นวิทยากรด้านการเงินอิสระและนักวางแผนการเงิน
  - ผ่านการอบรมหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) Financial Planning Standards Board, U.S.A. และ Chartered Financial Analyst (CFA level2) Association for Investment and Management Research
  - ได้รับใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)
  - อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - อดีตกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  - อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  - อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  - อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, แผนกการตลาดด้านการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
  - อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซ็ทพลัส จำกัด
  - อดีตผู้อำนวยการอาวุโส, หัวหน้า ฝ่ายกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส