รภัสสา ศิริเลิศโสภณ (ครูลูกเกด) cover photo
รภัสสา ศิริเลิศโสภณ (ครูลูกเกด)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

รภัสสา ศิริเลิศโสภณ (ครูลูกเกด)
Founder & Owner - Bake Time Studio

    ประวัติโดยย่อ
    - Founder & Owner โรงเรียนสอนทาขนม Bake Time Studio
    - Intermediate Pastry Le Cordon Bleu Dusit Culinary School
    - ปริญญาโท คณะ ศิลป์ ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั รังสิต
    - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยักรุงเทพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส