จิตต์ราเมศวร์ วิเศษศิริ cover photo
จิตต์ราเมศวร์ วิเศษศิริ
จิตต์ราเมศวร์ วิเศษศิริ
นักกีฬายิงปืน

  ประวัติโดยย่อ
  - นักกีฬายิงปืนชมรม TOT
  - นักกีฬายิงปืน IDPA สมาคมการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยปืนพกสากล
  - นักกีฬายิงปืน IPSC Thailand สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
  - ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
  - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส