ชาติชาย กอจิตตวนิจ (อ.เบิร์ด) cover photo
ชาติชาย กอจิตตวนิจ (อ.เบิร์ด)
ชาติชาย กอจิตตวนิจ (อ.เบิร์ด)
อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และการจัดการธุรกิจดิจิทัล

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - อาจารย์พิเศษ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ การพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และการจัดการธุรกิจดิจิทัล
  - อดีตวิศวกรโทรคมนาคม และนักวิเคราะห์ให้แก่องค์กรชั้นนำของไทย
  - ปริญญาโท Master of Arts in Business and Managerial Economics, MABE (International program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส