สมชัย สุวรพันธ์ cover photo
สมชัย สุวรพันธ์
สมชัย สุวรพันธ์
ประสบการณ์การฝึกอบรมและการพูดให้กับหน่วยต่างๆ มากมาย และร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติกว่า 20 ปี
อาจารย์สมชัย สุวรพันธ์ ประวัติด้านการศึกษา MBA คณะพานิชยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจโลก Master degree : Global Business Management ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปวส. เคมีปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยี ทีพีไอ ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม และประสบการณ์การพูด • Company Thai Petrochemical Industrial PLC. Bayer Thai Co.,Ltd. Yokohama Tire Manufacturing Co.,Ltd Mitsuwa Chemical Thailand Co.,Ltd Hybrid Aotomotive Co.,Ltd. Fisher and Paykel Appliances Co.,Ltd. • Project วางระบบและโครงสร้างการบริหารงาน แนะแนวการศึกษา ปัจฉิมนิเทศน์ แนะแนวการศึกษา ปัจฉิมนิเทศน์ Business Plan โมเดลธุรกิจ 7 Habits คุณสมบัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จ Team Building / Money Coach ศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์การฝึกอบรมและการพูดให้กับหน่วยต่างๆ มากมาย และร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติกว่า 20 ปี
    - ศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น จีน, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐเช็ค
    - วิทยากรของ บริษัท สุกิจไทยทอล์ค

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส