จิราวรรณ โกช่วย cover photo
จิราวรรณ โกช่วย
จิราวรรณ โกช่วย
ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Microsoft Office

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตอาจารย์พิเศษ วิชาเศรษศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษศาสตร์มหภาค
    - อดีตผู้ช่วยนักวิจัยคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสร้างการระบบการคำนวณเบื้องต้น ด้วย โปรแกรม Excel
    - ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยใช้ Excel บน Google drive ในการจัดระบบงาน

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส