ธนากร สูงทรง cover photo
ธนากร สูงทรง
ธนากร สูงทรง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลวิศวกรรมกระบวนการเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกาลังการผลิตของหอกลั่นอิพิคลอโรไฮดรินด้วยโปรแกรม ASPEN Plus (Simulation) - เป็นหนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาสร้างและออกแบบกระบวนการ Reverse Osmosis skid through cloud monitoring network - Shift engineer ที่บริษัทวีนิไทยจากัด(มหาชน) Vinyl Chloride Monomer plant

    ประวัติโดยย่อ
    - หนึ่งในทีมงานร่วมสร้างและออกแบบกระบวนการ process pressure control โดยใช้โปรแกรม Siemens TIA portal V17
    - หนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาสร้างและออกแบบกระบวนการ reverse osmosis skid through a cloud monitoring network

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส