ป่าสาละ Sal Forest cover photo
ป่าสาละ Sal Forest

4.7 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส

ป่าสาละ Sal Forest
ป่าสาละเป็นบริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งจุดประกายและดำเนินวาทกรรมสาธารณะว่าด้วยธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย ผ่านการจัดสัมมนา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และออนไลน์ การจัดทำงานวิจัยเรื่องประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญในประเทศไทย ตลอดจนการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ป่าสาละก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ นักเขียนและนักแปลอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือกว่า 50 เล่ม ร่วมกับภัทราพร แย้มละออ นักการตลาดและนักธุรกิจเพื่อสังคม อดีตผู้จัดการงานประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก (Global Social Venture Competition) รอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิจัยร่วมอุดมการณ์อีกห้าคน เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมธุรกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

  ประวัติโดยย่อ
  - บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย
  - มุ่งจุดประกายและดาเนินวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการผลิตงานวิจัยในประเด็นความยั่งยืน
  - ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านกิจการเพื่อสังคม
  - ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
  - มีประสบการณ์การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ให้กิจการเพื่อสังคมกว่า 10 ปี
  - ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนให้บริษัทชั้นนา องค์กรไม่แสวงหากำไรและกิจการเพื่อสังคมมากว่า 20 โครงการในรอบทศวรรษ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส