รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ cover photo
รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

2 คอร์ส

รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์
วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคการใช้ AutoCAD ในการทำงาน
วิทยากร : นายรัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (รุ่นที่ 31) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์งานสอน ผู้สอนเน้นการฝึกคนที่ไม่รู้อะไรมาเลยให้สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD เพื่อการทำงานได้ โดยมีกลไกการเรียนรู้ที่ออกแบบและปรับกลวิธีในการสอนและการสื่อสารกับผู้เรียนมาตลอด 13ปี ในงานสอน จึงเข้าใจความรู้สึก นึก คิด ของผู้เรียนแต่ละระดับเป็นอย่างดี จึงเป็นที่ยอมรับให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในสถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ห้างร้าน และผู้สนใจมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน 12 ปี ทั้งจัดจ้างโดยหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และ เข้าอบรมด้วยงบส่วนตัวอาทิ เช่น หน่วยงานรัฐ - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD เพื่องานก่อสร้าง สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล” ภายใต้โครงการ ME Skills ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD เพื่องานก่อสร้าง สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล” ภายใต้โครงการ ME Skills ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2562) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ AutoCAD 3D สำหรับนักศึกษา สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ปี พ.ศ. 2561) - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ AutoCAD 3D สำหรับนักศึกษา สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ปี พ.ศ. 2562) - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ AutoCAD 3D สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยากรอบรม AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่ - กลุ่มอาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เข้าอบรม AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง - คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เข้าอบรม AutoCAD 2D for beginner - วิศวกรโครงการจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เข้าอบรม AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง - วิศวกรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เข้าอบรม AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ AutoCAD 3D ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กับ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   บริษัทเอกชน - บริษัท ฤทธา จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (วิศวกรและวิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม) - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม) - บริษัท AIM High voltage จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม) - บมจ.อิตาเลี่ยน-ไทย (วิศวกรประจำไซต์งาน เชียงใหม่ เข้าอบรม) - บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง (วิศวกรประจำไซต์งาน เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เข้าอบรม) - บริษัท เลิศวสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหาร และ วิศวกรเข้าอบรม) - บริษัท ลิ้งค์ อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม) - บริษัท วีระวิศวการ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม) - บริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม) - บริษัท ฐานฉัตรปฏิมากรรม จำกัด จ.แพร่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท โตเกียว ทรัย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน (พนักงานเข้าอบรม) - บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน LTEC Co.,Ltd. Lumphun. (วิศวกรเข้าอบรม) - บริษัท กาสะลอง ไทย จำกัด จ.เชียงใหม่ Kasalong Thai Creation Co.'Ltd. Chiangmai. (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท ปรมี โลจีสติก จำกัด จ.เชียงใหม่ Parame Logistic Co.,Ltd. (Chiangmai) (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท แพรรี่ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด(ผู้บริการและวิศวกร ประจำไซต์งาน จ.ลำพูนเข้าอบรม) - ร้าน มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท Touch hill place condominium จำกัด เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท นอร์ทเทิร์น อาท จำกัด จ.เชียงใหม่ (Northern art Co.ltd.) (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท สมาร์ทเพลส จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท เชียงใหม่ โฮมรีแพร์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (พนักงานเข้าอบรม) - บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม) - บริษัท เอส.พี.โฮม แอนด์ เดคอร์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท ลานนาพูลแอนด์ลานนาวอเตอร์เท็กส์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท พี.เอ. แอร์เซอร์วิส จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารและวิศวกรเข้าอบรม) - บริษัท Space Crete จำกัด จ.เชียงใหม่ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท เอ็ม แอนด์ อี ยูทิลิตี้ โซลูชั่น จำกัด จ.ลำพูน (วิศวกรเข้าอบรม) - หจก. ลำพูนสแตนเลสสตีส จ.ลำพูน (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท เวนคอน เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม) - บริษัท กรีนทีม แลนด์ เซอร์เวย์ จำกัด จ.เชียงใหม่ (ช่างสำรวจเข้าอบรม) - บริษัท ธาเน็ท จำกัด กรุงเทพฯ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - TOTAL Advance System CO.,LTD. กรุงเทพฯ (ผู้บริหารเข้าอบรม) - บริษัท อี่เจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด จ.ลำพูน (วิศวกรเข้าอบรม) - หจก.ลำพูนสแตนเลส สตีล จ.ลำพูน (ผู้บริหารเข้าอบรม) - หจก.เชียงใหม่ธนทรัพย์ (วิศวกรเข้าอบรม) ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) - บริษัท ไดชิน จำกัด เมืองยกไกชิ จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น วิทยากรฝึกอบรมและคัดเลือก วิศวกรชาวไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายบริษัทที่ไม่ได้เอ่ยนามรวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาและผู้สนใจวิชาชีพวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาหลักสูตร E-Learning ผ่านสื่อออนไลน์เว็ปไซต์ www.GoodStep.in.th อีกด้วย

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคการใช้ AutoCAD ในการทำงาน
  - ผู้สร้าง พัฒนาหลักสูตรและวิทยากรฝึกอบรมการใช้ "AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น" ที่เรียนแล้วได้ผลจริง
  - ผู้สร้าง พัฒนาหลักสูตรและวิทยากรฝึกอบรมการใช้ "AutoCAD 2D เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง" คอร์สเดียวในประเทศไทยและได้รับการยอมรับทั้งในบริษัทชั้นนำและมหาวิทยาลัย
  - ผู้สร้าง พัฒนาหลักสูตรและวิทยากรฝึกอบรมการใช้  AutoCAD 3D
  - ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ CMAT:Chiangmai AutoCAD Training เพจให้ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม AutoCAD แบบเข้าห้องเรียน
  - ผู้ก่อตั้ง www.GoodStep.in.th เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ AutoCAD แบบออนไลน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

2 คอร์ส