ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ cover photo
ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

249 รีวิว

2 คอร์ส

ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสร้างสรรค์
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสร้างสรรค์ อดีตภูมิสถาปนิกจากบริษัท Tierra Design ประเทศสิงคโปร์ และบริษัท Latz and Partner ประเทศเยอรมนี ปริญญาโท ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จาก University of Nürtingen-Geislingen ประเทศเยอรมนี ปริญญาตรี ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติโดยย่อ
  - คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสร้างสรรค์
  - อดีตภูมิสถาปนิกจากบริษัท Tierra Design ประเทศสิงคโปร์ และบริษัท Latz and Partner ประเทศเยอรมนี
  - ปริญญาโท ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จาก University of Nürtingen-Geislingen ประเทศเยอรมนี
  - ปริญญาตรี ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

249 รีวิว

2 คอร์ส