ภูวิศ อนันตโท cover photo
ภูวิศ อนันตโท
ภูวิศ อนันตโท
เจ้าของเพจ Good Money - คุยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (KMITL) - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผลงาน - ผู้ก่อตั้งเพจ Good Money – คุยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย - รางวัลชนะเลิศ TFEX Derivative Star Team 2014 โครงการ Young Financial Star 2014 (YFS) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) ทั้งหมด 6 Module - ได้รับใบอนุญาต ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner)

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งเพจ Good Money – คุยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย
  - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (KMITL)
  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - รางวัลชนะเลิศ TFEX Derivative Star Team 2014 โครงการ Young Financial Star 2014 (YFS) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  - ผ่านการอบรมหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) ทั้งหมด 6 Module
  - ได้รับใบอนุญาต ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส