นิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม cover photo
นิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม
นิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม
กรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาปิโตรเลียม และกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมสาขาประเทศไทย (Society of Petroleum Engineers)
เริ่มงานตำแหน่งวิศวกรสำรวจวิเคราะห์หลุมปิโตรเลียมบนแท่นจุดเจาะประจำประเทศอินเดีย และย้ายไปประจำอีกหลายประเทศได้แก่ ประเทศ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม และ ประเทศไทย รวมระยะเวลา 6 ปี หลังจากนั้นย้ายมารับตำแหน่งนักวิชาการด้านแหล่งกับเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตำแหน่งสุดท้าย Marketing Manager ประจำเอเชียตะวันออกฉียงใต้ รวมเวลา 13 ปี จากนั้นหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยก่อตั้งบริษัท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม งานสังคมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาปิโตรเลียม และกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมสาขาประเทศไทย (Society of Petroleum Engineers) จนถึงปัจจุบัน เป็นประธานจัดงาน Thailand Exploration and Production Award ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กรรมการสมาชิกสัมพันธ์สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธาน นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.2539

  ประวัติโดยย่อ
  - ขาดทุนจากธุรกิจที่เริ่มครั้งแรกมากกว่า 5 ล้านบาท
  - สร้างยอดขายจากธุรกิจเดียวมากกว่า 300 ล้านบาทใน 5 ปี
  - ปัจจุบันมีธุรกิจในเครือที่มีศักยภาพแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้
  - เจ้าของ 2 ธุรกิจที่สร้างยอดขายรวมมากกว่า 500 ล้านบาท
  - เตรียมตัวให้ธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส