วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ cover photo
วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคุณภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท) วิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เกี่ยวกับวิชาการการควบคุมและประกันคุณภาพ วิชาการประกันคุณภาพ วิชาสถิติสาหรับงานวิศวกรรม และวิชาการควบคุมคุณภาพ (QC) และยังมีผลงานหนังสือ “สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน ภาคปฏิบัติ” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2558 เขียนบทความวิชาการด้านการประยุกต์ใช้สถิติและบริหารคุณภาพ : วารสาร Quality Management สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2560

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
  - วิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  - อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เกี่ยวกับวิชาการการควบคุมและประกันคุณภาพ วิชาการประกันคุณภาพ วิชาสถิติสาหรับงานวิศวกรรม และวิชาการควบคุมคุณภาพ (QC)
  - และยังมีผลงานหนังสือ “สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน ภาคปฏิบัติ” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2558
  - เขียนบทความวิชาการด้านการประยุกต์ใช้สถิติและบริหารคุณภาพ : วารสาร Quality Management สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2560

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส