บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ cover photo
บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ
บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ
เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
    - -ผู้จัดการสาขา ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม at AIRA Securities Public Company Limited
    - -ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส