บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ cover photo
บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ
บัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ
เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON -ผู้จัดการสาขา ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม at AIRA Securities Public Company Limited -ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
    - ผู้จัดการสาขา ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม at AIRA Securities Public Company Limited
    - ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 คอร์ส