วราพงษ์ แซ่ตั้ง cover photo
วราพงษ์ แซ่ตั้ง
วราพงษ์ แซ่ตั้ง
นักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ Microsoft Excel

    ประวัติโดยย่อ
    - นักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ Microsoft Excel
    - วิทยากรสอนการใช้ Microsoft Excel
    - เจ้าของแฟนเพจ Excel Smart Sheet Training.in มุ่งให้ความรู้ทางด้านการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส