ธนเดช บุญสันเทียะ (น้านันคุยภาษี) cover photo
ธนเดช บุญสันเทียะ (น้านันคุยภาษี)
ธนเดช บุญสันเทียะ (น้านันคุยภาษี)
อดีตเจ้าหน้าที่สรรพากร อาจารย์และวิทยากรเจ้าของผลงานหนังสือ "ไม่รู้ภาษี ธุรกิจออนไลน์ ไปไม่รอด"

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทแท็กซ์ ทอล์ค (ประเทศไทย) จำกัด
  - อดีตนิติกรชำนาญการ สรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี สังกัดกรมสรรพากร ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 23 ปี
  - จบการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (น.ม.) และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (น.บ.)
  - เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  - มีผลงานหนังสือ “ไม่รู้ภาษี ธุรกิจออนไลน์ ไปไม่รอด”

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส