Kru P'Tor cover photo
Kru P'Tor

4.5 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

2 คอร์ส

Kru P'Tor
อาจารย์และวิทยากรประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และด้านอสังหาฯ ประสบการณ์ตรงมากว่า 25 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ YouTube Channel: Kru P'Tor ช่องสำหรับการเตรียมตัวสอบด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เนื้อหาต่างๆ เป็นการสรุปรวมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
    - อาจารย์และวิทยากรประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และด้านอสังหาฯ ประสบการณ์ตรงมากว่า 25 ปี

4.5 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

2 คอร์ส