ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (Kana ฝรั่งอั่งม้อ) cover photo
ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (Kana ฝรั่งอั่งม้อ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

57 รีวิว

1 คอร์ส

ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (Kana ฝรั่งอั่งม้อ)
เจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ "ฝรั่งอั่งม้อ Kana" ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน
ผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (ครูคะน้า ฝรั่งอั่งม้อ) เจ้าของเพจ "ฝรั่งอั่งม้อ" ผู้ติดตามมากกว่า 2 แสนคน ครูและวิทยากรสอนภาษาอังกฤษและการสื่อสารผ่านคอร์สออนไลน์และการจัดกิจกรรมเวิร์คชอป ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ผู้ดำเนินรายการและพิธีกรภาษาอังกฤษ-ไทย การศึกษา: Bacherlor of Arts (First-class honors) Degree in Social Science, International Studies Minor in Spanish Language Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล University of Wisconsin - Madison, USA Study Abroad Program with International Student Academic Excellence Award Major: Educational Psychology University of Santiago de Compostela, Spain Scholarship recipient for Spanish Language Course Experience in teaching & the field of education: - ผู้สอนและสร้าง 8 หลักสูตรออนไลน์ ที่มีผู้เข้าเรียนกว่า 700 คน - ผู้ดำเนินรายการสอนภาษา "Eng ลั่น" ทางช่อง We Mahidol - วิทยากรสอน English Communication Workshop ให้กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - วิทยากรสอนและจัดกิจกรรม Break the Wall of English มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้นักศึกษา 500 คน - วิทยากรสอนโครงการ Exploring English ให้กับสถาบันภาษากองทัพไทย (RTARF) - วิทยากรสอนเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น - วิทยากรงาน Central College Network 1 English Challenge วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 กับนักศึกษา 600 คน - วิทยากรสอนในโครงการ Mini English Camp ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ - วิทยากรสอนในหัวข้อ Social Media Quality Content ให้กับบุคลากรต่างชาติของ World Peace Initiative Foundation - ผู้จัดและผู้สอน Workshop "Speak ให้คล่องต้องคุยกับฝรั่งอั่งม้อ" - วิทยากรสอน โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - วิทยากรสอน English Communication Workshop นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วิทยากรสอนในโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี - วิทยากรสอนในโครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ - วิทยากรจัดกิจกรรม "ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยยังไงให้ปัง" ให้นักศึกษา 100 คน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี - วิทยากรสอนโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี - วิทยากรสอนและดำเนินกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 200 คน - วิทยากรรับเชิญในหลักสูตร New Age Information Management for Everyday Life มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยากรสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รุ่น 1 และ รุ่น 2 - วิทยากรสอนและบรรยายในงานพี่แนะน้อง Mahidol University International College เตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย - วิทยากรสอน Public Speaking Workshop "พูดเป็นแล้วจะหายสั่น" ร่วมกับ PIPO Club Thailand - ผู้ดำเนินการอบรมและกิจกรรม English Camp คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอนและวางหลักสูตรออนไลน์ MOOC Cross Culture Course ให้กับผู้เรียนในชั้นอุดมศึกษาทั่วประเทศ - วิทยากรรับเชิญ FM 96.5 รายการ Global Connect ในหัวข้อ Education System - วิทยากรรับเชิญด้าน Educational Psychology ณ White Steeple Preschool, Illinois, USA

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของเพจ "ฝรั่งอั่งม้อ Kana" ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน
  - ผู้ดำเนินรายการสอนภาษา "Eng ลั่น" ทางช่อง We Mahidol 
  - ผู้สอนและสร้าง 8 หลักสูตรออนไลน์ ที่มีผู้เข้าเรียนกว่า 700 คน
  - วิทยากรสอนให้กับสถาบันการศึกษา และองค์กรทั่วประเทศไทย
  - Facilitator หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Educational Psychology (จิตวิทยาการศึกษา) 

4.8 คะแนนเฉลี่ย

57 รีวิว

1 คอร์ส