พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man) cover photo
พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

5 คอร์ส

พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม (Strategic Man)
เจ้าของธุรกิจทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี/ Life Coach /NLP Master Coach/ ที่ปรึกษา และวิทยากร ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารโครงการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  - ปริญญาโท ทางด้านการบริหารโครงการ Stevens Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก
  - CEO บริษัท โซเซียล สตราทีจิค จำกัด (พัฒนาระบบ Social Monitoring & Analytic และ Web Application)
  - อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  - อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
  - นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหารบก
  - ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง
  - Life Coach และ NLP Master Coach

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

5 คอร์ส