ดร.อรพรรณ สุชาติกุลวิทย์ cover photo
ดร.อรพรรณ สุชาติกุลวิทย์
ดร.อรพรรณ สุชาติกุลวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองจากสถานบัน Wise Mention
– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Doctor of Philosophy, Mahachulalongkornrajavidyalaya University – Master of International Business University of Woolongong Australia MIB, University of Woolongong Australia – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bechelor of Engineering (Electrical Engineering), Thammasat University B Eng (EE) ), Thammasat University ปัจจุบัน – ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเป็นประธานสโมสร Super Kids รวมถึงเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เรื่อง กิจกรรมเด็ก ศาสนา ปรัชญา ธุรกิจ สมาธิ เป็นต้น

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ด้านอบรมพัฒนาเยาวชนมากว่า 15 ปี โดยเด็กกว่า 3,000 คน
    - ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ มากกว่า 20 ปี
    - เชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการพัฒนาตนเองตามแนวคิดพุทธปรัชญา

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส