ผศ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ cover photo
ผศ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

1 คอร์ส

ผศ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ จิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาการรู้คิด ความมุ่งมั่นในการเรียน อาชีพศึกษาสำหรับครู รวมถึงด้านพลวัตกลุ่มอีกด้วย

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - มีความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ จิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาการรู้คิด ความมุ่งมั่นในการเรียน อาชีพศึกษาสำหรับครู รวมถึงด้านพลวัตกลุ่ม
    - ปริญญาเอก ด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    - ปริญญาตรี ด้านการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

1 คอร์ส