ธมลวรรณ ชื่นชิต cover photo
ธมลวรรณ ชื่นชิต

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

ธมลวรรณ ชื่นชิต
ที่ปรึกษาธุรกิจในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
คุณธมลวรรณ ชื่นชิต เป็นที่ปรึกษาธุรกิจในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการ ปรับปรุงระบบงาน การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบผังบัญชี การออกแบบโครงสร้างต้นทุน และการตรวจสอบภายใน ซึ่งประสบการณ์ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการธนาคาร การศึกษา และงานภาครัฐ

  ประวัติโดยย่อ
  - Senior Manager, Management Consulting, Grant Thornton Thailand
  - ที่ปรึกษาธุรกิจที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการ ปรับปรุงระบบงาน การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบผังบัญชี การออกแบบโครงสร้างต้นทุน และการตรวจสอบภายใน
  - มีประสบการณ์ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการธนาคาร การศึกษา และงานภาครัฐ
  - Master of Business Administration (M.B.A.), Asian Institute of Technology
  - Bachelor of Accounting, Sukhothai Thammathirat Open University
  - Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Chulalongkorn University

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส