Bangkok Post Public Cmpany Limited cover photo
Bangkok Post Public Cmpany Limited
Bangkok Post Public Cmpany Limited
สื่อภาษาอังกฤษที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - สื่อภาษาอังกฤษที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์มานับแต่ปี ค.ศ. 1946 โดยปัจจุบันให้บริการทั้งในรูปแบบสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพ์พิมพ์รายวัน
    - นอกเหนือจากสื่อบางกอกโพสต์ ยังให้บริการสื่อโพสต์ ทูเดย์ และสื่อนิวส์ เคลียร์
    - ได้รับการยอมรับจากสื่อระดับนานาชาติ โดยมีพันธมิตรอย่าง The New York Times และ Wall Street Journal ร่วมแบ่งปันข่าวสารคุณภาพแก่ผู้อ่านคนไทยร่วมกันในปัจจุบัน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส