ชไมพร รัตน์นราทร cover photo
ชไมพร รัตน์นราทร

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส

ชไมพร รัตน์นราทร
ผู้บริหาร อาจารย์และวิทยากรพิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ตำแหน่งปัจจุบัน - CEO บริษัท แคท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด - CEO บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด - Sales & Marketing Director บริษัท ชินอิจิ โปรเอนจิเนียริ่ง จำกัด การศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประสบการณ์การทำงาน 1. ภาคเอกชน - ผู้ช่วยรองประธานกรรมการธุรกิจจัดจำหน่าย บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - วิทยากรเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการทำงาน การตลาด การขาย และ รวมถึงทางด้านวิศวกรรม เพิ่มองค์ความรู้ให้กับพนักงานทั่วไปหลากหลายหลักสูตร ให้กับพนักงานบริษัทต่างๆ และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2. ภาครัฐ - วิทยากร ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค4 - วิทยากรรับเชิญ ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศิลปกร, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การประปานครหลวง เป็นต้น

    ประวัติโดยย่อ
    - CEO บริษัท แคท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
    - CEO บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด
    - Sales & Marketing Director บริษัท ชินอิจิ โปรเอนจิเนียริ่ง จำกัด
    - อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้าน การตลาด การขาย และวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานเอกชน

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส