ชไมพร รัตน์นราทร cover photo
ชไมพร รัตน์นราทร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

ชไมพร รัตน์นราทร
ผู้บริหาร อาจารย์และวิทยากรพิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  ตำแหน่งปัจจุบัน
  - CEO บริษัท แคท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
  - CEO บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด
  - Sales & Marketing Director บริษัท ชินอิจิ โปรเอนจิเนียริ่ง จำกัด

  การศึกษา
  ปริญญาโท
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ประสบการณ์การทำงาน
  1. ภาคเอกชน
  - ผู้ช่วยรองประธานกรรมการธุรกิจจัดจำหน่าย บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  - วิทยากรเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการทำงาน การตลาด การขาย และ รวมถึงทางด้านวิศวกรรม เพิ่มองค์ความรู้ให้กับพนักงานทั่วไปหลากหลายหลักสูตร ให้กับพนักงานบริษัทต่างๆ และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2. ภาครัฐ
  - วิทยากร ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค4
  - วิทยากรรับเชิญ ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศิลปกร, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การประปานครหลวง เป็นต้น


  ประวัติโดยย่อ
  - CEO บริษัท แคท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
  - CEO บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด
  - Sales & Marketing Director บริษัท ชินอิจิ โปรเอนจิเนียริ่ง จำกัด
  - อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้าน การตลาด การขาย และวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานเอกชน

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส