ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ cover photo
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

95 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร BSI
  - ปริญญาเอกสาขา Development Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
  - ปริญญาโทสาขา MBA (International Banking and Finance), University of Birmingham, UK
  - ปริญญาตรีสาขา BBA (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.3 คะแนนเฉลี่ย

95 รีวิว

1 คอร์ส