ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ cover photo
ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
วิทยากรด้านวาทการ การใช้ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษากับการสื่อสาร

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรด้านวาทการ การใช้ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษากับการสื่อสาร
  - วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
  - อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส