อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์ (กุ๋งกิ๋ง) cover photo
อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์ (กุ๋งกิ๋ง)
อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์ (กุ๋งกิ๋ง)
CPA ที่เข้าใจผู้ประกอบการ StartUp และเจ้าของเพจ "Gungginkk School กุ๋งกิ๋ง สคูล"
อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์ (CPA) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน (Partner) ด้านการทำบัญชีของบริษัท อริช สอบบัญชี จำกัด และเป็นหัวหน้าทีมทำบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์การทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากว่า 14 ปี โดยรับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศ (Multinational Companies) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ให้ความเชื่อมั่นในการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) รวมถึงให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้พัฒนาระบบการนำส่งงบการเงิน DBD e-Filing Version 1 และ version 2 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประวัติการศึกษา การเป็นสมาชิกในสถาบันวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย ผลงานและประสบการณ์การทำงานด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านบัญชี มีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำแห่งหนึ่งใน Big 4 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี (Audit Assistant Manager) โดยรับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีไทยและบริษัทแม่ ของบริษัท ในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชีให้แก่กิจการขนาด ใหญ่และหน่วยงานราชการ อาทิเช่น - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : พัฒนาระบบส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) : SCG (Sustainability Report) - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย: IFRS Conversion project - หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย: Auditing นอกจากนี้ได้รับเกียรติเชิญเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำ วิทยากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสถาบันอบรมต่างๆ รวมถึงเป็น เจ้าของเพจ Facebook และช่อง Youtube : GungGinkk School ซึ่งให้ความรู้ด้านบัญชีภาษีและการเงินอีกด้วย

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาปริญญาโท เอกการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
  - จบการศึกษาปริญญาตรี เอกการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
  - กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  - มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโครงการ DBD e-Filing
  - เปิดบริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชี (บริษัท อริช สอบบัญชี จำกัด)
  - เป็นอาจารย์พิเศษ ม.รัฐและเอกชน
  - เจ้าของเพจให้ความรู้ด้านบัญชีการเงิน (Gungginkk School กุ๋งกิ๋ง สคูล)

3.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส