Levitation เลวิเทชั่น cover photo
Levitation เลวิเทชั่น
Levitation เลวิเทชั่น
บริษัทฝึกอบรมสายงานการบิน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมการบิน
การฝึกอบรมของเรานั้นครอบคลุมหลายมิติซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น วิชา Human Factors and CRM เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่นั้นมีความตระหนักรู้ถึงบริบทและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    ประวัติโดยย่อ
    - บริษัทฝึกอบรมสายงานการบิน สอนวิชาพื้นฐานทุกวิชาสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมการบิน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส