ทรงศักดิ์ โทแก้ว cover photo
ทรงศักดิ์ โทแก้ว
ทรงศักดิ์ โทแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนด้วย Auto Elliott wave มีประสบการณ์การลงทุนมากว่า 15 ปี และ เจ้าของแฟนเพจ "Stock Clinic Revolutions"
จากการชื่นชอบการลงทุน และการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ทำให้ได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบทั้ง 2 อย่างคู่กัน โดยเริ่มเปิดเพจให้ความรู้ฝึกฝนการวิเคราะห์พื้นฐานการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อีกทั้งยังใช้ความรู้ด้านเทคนิคคอลเพื่อยืนยันสัญญาณ จึงทำให้เพื่อนๆนักลงทุนที่ติดตามมีแนวทางได้ประโยชน์อย่างมากในการลงทุน

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์
    - สอนด้านการลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานและการใช้เทคนิคคอล
    - ประสบการณ์สอนด้านการลงทุนมากว่า 10 ปี
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Stock Clinic Revolutions" มีนักลงทุนกว่า 25,000 คน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส